I langgata 2 finner man en oppfølgningshybel og stiftelsens tilbud til tidligere ungdommer.

Kontorlokale

I tillegg har bygget en loftstue og flere kontorer, møterom, samt treningshybel. Huset ligger midt i Stavanger sentrum, rett ved hurtigbåtkaia og 2 km fra bofellesskapet på Kannik. Her holdes mange av våre ansvarsgruppemøter.

Hybeltrening:

Som en del av prosessen er det naturlig med overflytting til et av våre mindre bofellesskap (Gt6 på Sand eller GT24 i Stavanger) eller egen hybel for videre behandling med oppfølging. Vi har en egen treningshybel som en del av bofellesskapet i Stavanger. Denne treningshybelen ligger i samme fysiske bygget som Bykontoret i Langgata 2.

I det ungdommen skal flytte ut av et bofellesskap flytter de ut av en bosituasjon preget av forutsigbarhet, kontroll, trygghet og fellesskap. Tilværelsen i egen bolig / hybel stiller dem ovenfor store kontraster til denne bosituasjonen. Uansett forberedelsestid vil utfordringer og fristelser kreve at de i større grad må ta et” alene – ansvar” for situasjonen. 

Vår erfaring har vist oss at det er viktig at ungdommene er klar for å nyttiggjøre seg oppfølgings/ettervernstilbudet før en går over til den fasen. Vi har erfart at ungdommene ikke alltid besitter denne innsikten, da det er mange fristelser ved å få flytte ut av en institusjon.

Oppfølgingen i SHK kan enten være en del av det kommunale ettervernet eller en del av det integrerte heldøgnstilbudet vårt, eller – og oftest - en kombinasjon av dette.

I Langgata 2 gis tilbud om hybeltrening som er siste del av behandlingsforløpet.  Huset har en stor terrasse mellom kontorbygget og treningsleiligheten. I tillegg har vi utleie av næringslokale i første etasje. Disse lokalene blir leid ut til Økologisk dagligvare, som også tar imot våre ungdommer i arbeidspraksis.

Langgata 2 er et tilbud til tidligere ungdommer om en varig tilknytning gjennom ulike aktiviteter slik som arbeidstreningstilbud/felleskap, fritidsaktiviteter, sosialt nettverk og grupper. Vi ønsker videre å gi et tilbud om langsiktig tilhørighet og jobber for å bygge opp et prososialt nettverk i og rundt Langgt 2 i Stavanger, der tidligere elever utgjør kjernegruppen i solidaritet med hverandre.