Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet tilbyr behandling til begge kjønn i alderen 14 – 20 år i målgruppe: «Alvorlig eller vedvarende rusmisbruk» plassert etter Bvl. §§ 4-24 eller 4-26, eventuelt med 4-12 som delgrunnlag for vedtak.

Vi gir også tilbud om videre plasseringsvedtak etter Bvl.§ 4-4, 5. ledd. Stiftelsen har også gitt tilbud til, og hatt akuttplasseringer etter Bvl. § 4-25. Disse plasseringene er avhengig av midlertidig godkjenning og skjer i påvente av fylkesnemndsbehandling av sak om plassering etter Bvl. § 4-24.  Slike eventuelle plasseringer skal være innenfor målgruppen.

Disse ungdommene har utviklet, eller står i fare for å utvikle, en avhengighetsproblematikk. I tillegg har de ofte problemer i forhold til skole, familie, fritid og kriminalitet. De har i varierende utstrekning psykiske vansker og /eller psykiske lidelser og vi erfarer, og får dokumentert, at mange har klare utviklingstraumer/komplekse traumer/PTSD symptom. Traumebelastninger viser seg i generelle reguleringsproblemer og evnen til å håndtere stress, og deres utvikling er både påvirket og skadet. Vi ser i vår målgruppe store problem.

Ungdommene som plasseres i Hiimsmoen må kunne profitere på behandling i grupper/store fellesskap og ha alminnelige kognitive evner.

Våre ungdommer med «Alvorlig eller vedvarende rusmisbruk» har ofte omfattende og komplekse utfordringer, og vi har erfart at ungdommene som har vært plassert hos oss ofte har profitert på en langsiktig, dvs. årelang, tilknytning til virksomheten.