Vår visjon er "å gjøre det mulig umulige mulig".

Verdiene er fundamentet som all virksomhet i Hiimsmoen aktivt bygger på. Verdiene fungerer som intensjoner og gir oss retning. Vi etterstreber både å beholde og å oppnå det som er verdifullt for oss. Ved etablering av kollektivet ble en møtt med begrepene: Arbeid, Bofellesskap, Læring, Oppreisning og Kamp. 

Sentralt i dag står: Menneskeverd, Fellesskap, Solidaritet og Demokrati. 

Vårt syn på alle mennesker reflekterer våre verdier; alle har en egen verdi i kraft av bare det å være til. Vi tror at alle mennesker trenger fellesskap, rett og slett fordi de er mennesker. Vårt levefellesskap er en invitasjon inn i et hjem og et fellesskap, kombinert med en arbeidsplass. Dette er kjernen i vår virksomhet, og denne unike kombinasjonen av mennesker, følelsesmessige møter, solidaritet og organisasjon trenger styring. Vi etterstreber derfor å legge til rette for demokratiske prosesser, hvor både ungdommer og voksnes stemmer blir hørt.

Det er verdifullt for oss å møte våre ungdommer som selvstendige individer med respekt, anerkjennelse og empati, uansett om deres adferd oppfattes hensiktsmessig og akseptabel, eller ei. Vi har forståelse for at mennesket er mer enn det vi ser, og at det vi ser kan forstås på ulike måter. Vi legger til grunn at mennesket under optimale forhold vil seg selv godt og har en iboende kraft til å ta gode valg. Vi vet at muligheten til endring ligger i den enkelte, og tror at den enkelte ungdom har det som skal til for å kunne endre kurs.

Vi legger til rette for at ungdommene som flytter inn i Hiimsmoen, tross tvangsplasseringen, opplever seg som delaktig i sitt eget liv. Å lære eller velge «tilpasning» til hvordan oppføre seg og handle i samfunnets ulike sammenhenger, eller i SHK, er ikke nok for varig kursendring. Ungdommene som kommer til oss må også få sjanse til å opparbeide seg en integrert forståelse og utvikle en egen autonomi. I SHK vil vi ofte si at ungdommene må «gjøre om til sitt eget….».

Det er viktig for oss å strebe etter å møte ungdommene der de er, dvs. at deres perspektiv settes i sentrum for vår innsats. Vi søker å lytte til hva som gir mening og sammenheng for den enkelte, og vi søker å finne et felles samarbeidsgrunnlag, en allianse, med hver og en av dem. På den måten får vi og ungdommen en «fellesoppgave,» som skal løses sammen. Måten SHK er organisert på understreker og muliggjør dette. 

HIiimsmoenkollektivet er organisert som et hjem. For mange av oss voksne er Hiimsmoen like mye en livsstil som en jobb og ungdommene inviteres inn i denne.